پرتال دزبیست تا چه میزانی با گنجایش مطالب خود توانسته یادگیری های شما را افزایش دهد و میزان رضایت شما از این سایت چقدر است؟
(36.78%) 96
خیلی راضیم واقعا خیلی بدردم خورد
(24.90%) 65
یه چیزایی مورد استفادم قرار گرفت
(7.279%) 19
فقط سرگرم شدم همین!
(4.597%) 12
مطالبش قدیمی هستن
(26.43%) 69
میتونست بهتر از اینم باشه
(0%) 0
از سایت خوشم نیومد

تعداد شرکت کنندگان : 261